Informació dels Projectes Telemàtics per al curs 2008-2009

1. Objectiu

Els Projectes Telemàtics són activitats per alumnes en les que s’utilitzen les TIC.  Poden participar-hi les escoles adherides a la FECC que ho desitgin.

L’objectiu que pretenem és proporcionar a les escoles activitats que estiguin en sintonia amb el Nou Paradigma Educatiu, tant per la metodologia com per els mitjans que s’utilitzen.  En el procés d’integració les TIC a l’escola, el treball en projectes possibilita l’adaptació progressiva cap a una altra manera de treballar els  continguts curriculars i requereix una organització i coordinació específica  a l’escola.

2. Projectes per al proper curs

 

INF

1r

2n

3r

4t

ESO

Montserrat, un munt d'aventures

               

Bongoh

               

Comarques

               

Nadal-Sant Jordi

               

Montserrat: Un Munt d’Aventures Informació del Projecte Montserrat

Bongoh Informació del Projecte Bongoh

Comarques Informació del Projecte Comarques

Nadal - Sant Jordi Informació del Projecte Nadal - SantJordi

3. Requisits per participar en els projectes

Requisits per a la participació dels professors que es responsabilitzin del desenvolupament d’un projecte a l'escola:

·          El titular de l’escola ha d’haver realitzat la inscripció a través del formulari web que teniu a la vostra disposició a wwwescolacristiana.org/xarsec .

·          Els professors responsables del projecte han de ser usuaris de la xarxa internet i de l’entorn windows.

·          Compromís del titular d’organitzar la coordinació de les activitats del projecte entre els mestres (del propi centre) que hi participin.

Recomanem que el responsable del projecte a l’escola tingui experiència en el treball en projectes.

4. Inscripció als projectes

Dates per a la inscripció: Del 26 de juny al 26 de setembre

A l’espai web de Xarsec trobareu el formulari corresponent per a la inscripció als projectes. Després d’omplir aquest formulari, rebreu per correu electrònic un full d’inscripció que s’haurà de lliurar signat i segellat pel titular del centre en la reunió presencial a l’inici del Projecte.

Per informació de qualsevol projecte envieu un missatge als seus coordinadors:

Montserrat, un munt d’aventures: Josep Puigdomènech joseppd@escolacristiana.org

Bongoh i Comarques: Margarita Guinó margarita@escolacristiana.org

Nadal-Sant Jordi: Joan Calvo jcalvo16@escolacristiana.org

5. Aspectes organitzatius previs a la participació d'un projecte telemàtic.

La participació en un projecte telemàtic exigeix una organització prèvia i específica en cada escola participant (recursos humans, materials,...).

Fonamentalment, perquè demana que el projecte sigui comunicat a la mateixa l'escola, perquè demana una adequació horària i, si escau, també una formació necessària dels professors que hi participaran. No oblidem tampoc, la gestió dels recursos que caldrà disposar per dur-lo a terme (aula informàtica/aula ordinària, ...).
El projecte no pot ser una activitat a més a més de les que ja fem a l'escola: cal que les activitats que integren el projecte estiguin contemplades en
la Programació de Curs.

·         Decidir el projecte.

La decisió última de participació en un o altre projecte pertoca a l'equip directiu, amb la informació que ha facilitat el coordinador de telemàtica de l'escola i les propostes que hagin pogut aportar altres professors. El projectes escollits, han de formar part de la Programació de Curs.

·         Inscripció en el projecte.

La inscripció en el projecte es fa a través de l'espai web de Xarsec on hi trobem el formulari corresponent. La inscripció en un projecte telemàtic implica:

o       El compromís de participar en totes les activitats proposades en el projecte, tant per part dels mestres com dels alumnes.

o       L'assistència a la reunió presencial (és imprescindible). Hi ha d'anar el mestre responsable del projecte. Els objectius d'aquesta reunió són:

o       Conèixer el coordinador del projecte

o       Presentació de l'espai web del projecte

o       Conèixer els mestres de la resta d'escoles que hi participen

·         Persones que estan implicades en un projecte telemàtic.

Els alumnes.

Els alumnes de la nostra escola i de la resta escoles que també hi participen. Són els autèntics protagonistes del projecte.

L'equip directiu del centre és el responsable de:

o       Fomentar la participació en projectes telemàtics

o       Vetllar perquè els projectes i les activitats que comporten estiguin integrats en el currículum escolar.

o       Facilitar la participació dels mestres que hi intervindran. Dotar dels recursos necessaris per fer efectiva la participació

El Coordinador TIC de l'escola és el responsable de:

o       La coordinació del projecte a l'escola La coordinació amb el Departament TIC de la FECC/APSEC

o       Donar a conèixer les possibilitats dels projectes telemàtics

o       Gestionar els recursos tècnics necessaris per a la participació en el projecte

o       En cas que l'escola no contempli la figura del coordinador TIC, el mestre responsable del projecte ha d'assumir aquestes tasques.

El mestre responsable del projecte a l'escola.

En el projecte hi poden intervenir mestres de diferents àrees. Generalment, el que es fa responsable del projecte és el tutor del curs corresponent. Aquest mestre coordinarà totes les activitats i en portarà a terme alguna.            

El/s mestre/s que intervé/nen. alguna de les activitats del projecte Mestres que són especialistes en alguna àrea i que portaran a terme.  

El Coordinador del projecte. És la persona, externa a l'escola, que vetlla pel bon funcionament del projecte, que ha de resoldre dubtes i dificultats, i que ha de dinamitzar les participacions en el projecte.

·         Planificació del projecte. Integració en la Programació de curs.

Quan ja coneixem les activitats del projecte caldrà planificar-les per portar-les a terme amb els alumnes. Per començar, caldrà:

o       Integrar les activitats del projecte en la programació de curs

o       Fer una estimació de les hores setmanals que dedicarem al projecte

o       Planificar i temporitzar les activitats

o       Reservar la data de la sortida presencial. Organització d'aquesta sortida (quan arribi el moment).

o       Preveure els materials que necessitarem

o       Elaborar materials (dossiers) complementaris per a millorar i facilitar el seguiment del projecte .

o       Donar informació del projecte a:

o       Tots els mestres que hi participaran

o       Al Consell Escolar i a les famílies dels alumnes que hi participaran. Pot establir-se un enllaç des de l'espai web de l'escola amb el projecte en qüestió.