Informació dels Projectes Telemàtics per al curs 2010-11

1. Objectiu

Els Projectes Telemàtics són activitats en les quals alumnes i professors utilitzen diverses eines TIC per assolir els objectius previstos per als diferents projectes, a través d’activitats variades, seguint una pauta i una temporització concreta.

 

2. Projectes per al proper curs

 

INF

1r

2n

3r

4t

ESO

Montserrat, un munt d'aventures

 

 

 

 

 

 

 

 

Bongoh

 

 

 

 

 

 

 

 

Comarques

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadal-Sant Jordi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondalla

 

 

 

 

 

 

 

 

Schools Song Contest

 

 

 

 

 

 

 

 

Montserrat: Un Munt d’Aventures Informació del Projecte Montserrat

Bongoh Informació del Projecte Bongoh

Comarques Informació del Projecte Comarques

Nadal - Sant Jordi Informació del Projecte Nadal - SantJordi

Rondalla Informació del Projecte Rondalla

Schools Song Contest Informació del Projecte Schools Song Contest

 

3. Requisits per participar en els projectes

Requisits per a la participació dels professors que es responsabilitzin del desenvolupament d’un projecte a l'escola:

·          El titular de l’escola ha d’haver realitzat la inscripció a través del formulari web.

·         Els professors responsables del projecte han de ser usuaris de la xarxa internet i de l’entorn windows.

·         Compromís del titular d’organitzar la coordinació de les activitats del projecte entre els mestres (del propi centre) que hi participin.

·         Compromís d’assistència dels professors responsables a la sessió presencial de presentació del projecte.

·         Compromís de participació en la trobada presencial, si el projecte n’inclou alguna.

 

4. Inscripció als projectes

Dates per a la inscripció: Del 12 de juliol al 30 de setembre

Després d’omplir aquest formulari, rebreu per correu electrònic un full d’inscripció que s’haurà de lliurar signat i segellat pel titular del centre en la reunió presencial a l’inici del Projecte.

Per informació de qualsevol projecte envieu un missatge als seus coordinadors:

Montserrat, un munt d’aventures: Josep Puigdomènech joseppd@escolacristiana.org i Jordi Arderiu jarderiu@escolacristiana.org

Bongoh: Jordi Arderiu jarderiu@xtec.cat o Margarita Guinó mguino4@xtec.cat

Comarques: Núria Moradell nmoradell@escolacristiana.org

Nadal-Sant Jordi: Joan Calvo jcalvo16@escolacristiana.org

Rondalla: Teresa Estruch mtestruch@escolacristiana.org

Schools Song Contest: Juanjo Fernández jfernandez@escolacristiana.org

 

5. Aspectes organitzatius previs a la participació en un projecte telemàtic.

És necessari que el projecte sigui comunicat a tota l’escola, perquè exigeix una organització prèvia i específica (recursos humans i materials) així com una adequació horària i, si s’escau, també una formació necessària dels professors que hi participaran.

És molt important que el projecte no sigui una activitat a més a més de les que ja es fan a l’escola: cal que les activitats que l’integren estiguin contemplades en la Programació de Curs.

·         Decidir el projecte.

La decisió última de participació en un o altre projecte pertoca a l'equip directiu, amb la informació que ha facilitat el coordinador de telemàtica de l'escola i les propostes que hagin pogut aportar altres professors. El projectes escollits han de formar part de la Programació de Curs.

·         Inscripció en el projecte.

La inscripció en el projecte es fa a través del formulari corresponent. La inscripció en un projecte telemàtic implica:

o       El compromís de participar en totes les activitats proposades en el projecte, tant per part dels mestres com dels alumnes.

o       L'assistència a la reunió presencial (és imprescindible). Hi ha d'anar el mestre responsable del projecte. Els objectius d'aquesta reunió són:

o       Conèixer el coordinador del projecte

o       Presentació de l'espai web del projecte

o       Conèixer els mestres de la resta d'escoles que hi participen

 

·         Persones que estan implicades en un projecte telemàtic.

Els alumnes.

Els alumnes de la nostra escola i de la resta escoles que també hi participen. Són els autèntics protagonistes del projecte.

L'equip directiu del centre és el responsable de:

o       Fomentar la participació en projectes telemàtics

o       Vetllar perquè els projectes i les activitats que comporten estiguin integrats en el currículum escolar.

o       Facilitar la participació dels mestres que hi intervindran. Dotar dels recursos necessaris per fer efectiva la participació

El Coordinador TIC de l'escola és el responsable de:

·          La coordinació del projecte a l'escola

·          La coordinació amb el Departament TIC de la FECC

·          Donar a conèixer les possibilitats dels projectes telemàtics

·          Gestionar els recursos tècnics necessaris per a la participació en el projecte

El mestre responsable del projecte a l'escola.

En el projecte hi poden intervenir mestres de diferents àrees. Generalment, el que es fa responsable del projecte és el tutor del curs corresponent. Aquest mestre coordinarà totes les activitats i en portarà a terme alguna.            

El/s mestre/s que intervé/nen. alguna de les activitats del projecte Mestres que són especialistes en alguna àrea i que portaran a terme.  

El Coordinador del projecte. És la persona, externa a l'escola, que vetlla pel bon funcionament del projecte, que ha de resoldre dubtes i dificultats, i que ha de dinamitzar les participacions en el projecte.

·         Planificació del projecte. Integració en la Programació de curs.

Quan ja coneixem les activitats del projecte caldrà planificar-les per portar-les a terme amb els alumnes. Per començar, caldrà:

o       Integrar les activitats del projecte en la programació de curs

o       Fer una estimació de les hores setmanals que dedicarem al projecte

o       Planificar i temporitzar les activitats

o       Reservar la data de la sortida presencial. Organització d'aquesta sortida (quan arribi el moment).

o       Preveure els materials que necessitarem

o       Elaborar materials (dossiers) complementaris per a millorar i facilitar el seguiment del projecte .

o       Donar informació del projecte a:

-       Tots els mestres que hi participaran

-       Al Consell Escolar i a les famílies dels alumnes que hi participaran. Pot establir-se un enllaç des de l'espai web de l'escola amb el projecte en qüestió.