públic
Àngels, 18, 6a | 08001 BARCELONA | Tel. 93 302 34 43 | Fax 93 317 45 04 ccapac@escolacristiana.org

Informacions i tràmits

Consultar la informació relativa a qualsevol tràmit a la plana web del Departament de Justícia

Tràmits:

Inscripció de la constitució d’una associació
Modificació estatuts
Inscripció de la renovació o renovacions dels òrgans de govern d'una associació
Certificació de dades registrals
Dissolució d’una associació

On adreçar-se per realitzar les sol·licituds

Contactar amb serveis generals de secretaria de la CCAPAC perquè es faci càrrec dels tràmits

Consultar la informació relativa a qualsevol tràmit a la plana web del Departament de Justícia

http://gencat.cat/justicia
Inici > Serveis i tràmits > Tràmits > Informació dels tràmits > Associacions i federacions.

Inscripció de la constitució d’una associació

Sol·licitud (original i 1 còpia per a l’AMPA)
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

a) Acta fundacional (datada i signada per tots els socis fundadors)

Se n'ha de presentar un exemplar original, on han de constar les següents dades identificatives dels socis fundadors:
1. Nom
2. Cognoms
3. Domicili
4. DNI o CIF (aquest últim si es tracta de persones jurídiques)
5. Nacionalitat
6. Edat (si són menors)

Així mateix hi han de figurar tres acords:

1r La constitució de l'associació. S'ha de consignar amb precisió la denominació social, que ha de coincidir exactament amb la que figuri als estatuts.
2n L'aprovació dels estatuts.
3r L'elecció de la junta directiva.

Aquestes dades s'han d'acreditar documentalment, adjuntant a l'acta fotocòpia de la documentació acreditativa de la identitat dels socis fundadors (DNI, passaport, permís de residència, etc.)

b) Estatuts (datats i signats per tots els socis fundadors)
Només cal presentar-ne un exemplar original.

Contingut dels estatuts
-
Denominació, que ha d'incloure la paraula associació o l'abreviació assoc. i ha de ser indicativa de les finalitats principals de l'entitat.
- Finalitats determinades i activitats per aconseguir-les.
- Domicili i àmbit. L'entitat ha d'estar domiciliada a Catalunya, i també ha de ser Catalunya l'àmbit on exerceixi majoritàriament les seves funcions.
- Admissió i pèrdua de la qualitat de soci i tipologia dels associats.
- Drets i deures dels associats.
- Si hi col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació.
- Règim disciplinari.
- Regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.
- Regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern, que han d'establir el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres i la durada del mandat d'aquests (que no pot ser superior a cinc anys).
- Règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i procediment d'aprovació de les actes.
- Procediment de modificació dels estatuts.
- Règim econòmic.
- Previsió de la destinació dels béns sobrants en cas de dissolució de l'associació.

Opcionalment

Els estatuts poden establir que les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l'associació se sotmetran a arbitratge o mediació.

Taxes
60,10 euros

Modificació estatuts 

Sol·licitud (original i 1 còpia per a l’AMPA)
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

a) Certificat de l'acord de modificació
Model: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_mod_est_assoc.pdf

Hi han de constar amb els càrrecs respectius en el protocol del Registre d'Associacions.

b) Estatuts
Només cal presentar un exemplar original amb les modificacions introduïdes en el text i, al final, una diligència en la qual el secretari, amb el vistiplau del president, certifiqui que aquells són els estatuts aprovats en l'assemblea general i la data en què hagi tingut lloc.

La CCAPAC disposa d'un model d'estatuts per a les AMPAs federades. Contacteu amb la secretaria institucional per disposar d'aquest model: ccapac@escolacristiana.org

Taxes
32,80   euros

Inscripció de la renovació o renovacions dels òrgans de govern d'una associació

Sol·licitud (original i 1 còpia per a l’AMPA)
Descarregar el formulari

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

a) Certificat
Estès pel secretari, amb el vistiplau del president, ambdós de la junta que cessa i que figura inscrita en el Registre, on consti la data de l'assemblea i la relació de tots els membres de la junta directiva, amb expressió de noms i cognoms, així com el càrrec que ocupen. S'ha d'acompanyar de l'acceptació dels càrrecs del president i del secretari de la nova junta.

Descarregar el model de renovació total

Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Certificació de dades registrals

Aquest tràmit serveix per sol·licitar:

Sol·licitud (original i 1 còpia per a l’AMPA)
Descarregar el formulari

Cal especificant les dades concretes que s'han de certificar

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?
Cal presentar, juntament amb la sol·licitud, la justificació de pagament de la taxa corresponent.

Taxes
11,00 euros

 

Dissolució d’una associació

Aquest servei no està subjecte al pagament de taxa. Cal emplenar el formulari "Sol·licitud" i escollir l'opció "Altres".

Sol·licitud (original i 1 còpia per a l’AMPA)
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/sollicitud_ej.pdf

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

a) Certificat de l'acord de dissolució
Model:  http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_dissol_assoc.pdf
Ha de contenir els acords de l'assemblea general relatius a:
1. la dissolució de l'associació
2. la destinació del patrimoni

Taxes
Exempt de taxes

On adreçar-se per realitzar les sol·licituds

Barcelona

Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

Adreça: Carrer Foc, 57. 08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00
Horari d'atenció
de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Dies amb horari especial (si coincideixen en dissabte o festiu, l'oficina romandrà tancada):
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
el 24 de desembre, de 9 a 14 h.
el 31 de desembre, de 9 a 14 h

Girona

Oficina d'Atenció al Ciutadà

 

Adreça: Plaça Pompeu Fabre, 1. 17002 Girona
Telèfon: 872 97 50 00. Fax: 872 97 58 16
Horari d'atenció
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8h a 15h i dimarts de 8 a 15h i de 16h a 18,30h. Horari de Nadal: de 8.30 a 14.30h, del 15 de desembre a l'11 de gener. Dies 24 i 31 de desembre: de 9 a 14h. Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de 8 h a 15 h

Lleida

Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

Adreça: Carrer de Sant Martí, 1. 25004 Lleida
Telèfon: 973 72 77 07. Fax: 973 72 79 53
Horari d'atenció
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h i de 15h a 17h. Horari de Nadal: de 8 a 14.30h, del 15 de desembre al 10 de gener. 24 i 31 de desembre: de 9 a 14h. Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de 8 h a 15 h

Tarragona

Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

Adreça: Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 17. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 25 07 55
Fax: 977 25 07 56
Horari d'atenció
De dilluns a dijous: 8.30h a 17h. Divendres: 8.30h a 14.30h. Horari de Nadal: de 8 a 14.30h, del 15 de desembre a l'11 de gener i els dies 24 i 31 de desembre tancat a tots els efectes Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de 8h a 14.30h.


Contactar amb la secretaria de la CCAPAC perquè es faci càrrec dels tràmits

Si desitgeu que des de secretaria realitzem algun tràmit per a la vostra AMPA:

Taxes:

 
Tramits al Registre d'Associacions