» Cataleg de Serveis

Serveis Generals i de representació

•  Negociació col·lectiva

•  Amb sindicats: conveni col·lectiu

•  Acords tripartits (amb sindicats i Departament d'Educació)

- Plantilles, analogia retributiva...

- Centres en crisi i recol·locació del professorat

•  Departament d'Educació

- Concerts i mòduls econòmics

- Admissió d'alumnes

•  Assessorament jurídic sobre aspectes de la negociació col·lectiva

 

Departament pedagògic i pastoral

•  Formació permanent de directius i professorat

•  EdD

•  EdE

•  Formació per a l'obtenció de la DEI

•  Assessorament pedagògic i d'organització i de direcció escolar

•  Programa FEAC

 

Departament de gestió de la formació

•  Gestió de bonificacions i del finançament per a les accions formatives de la FECC-APSEC

•  Suport a la gestió de la formació de les escoles:

•  Suport tècnic per a la realització de cursos

•  Gestió de bonificacions per a les accions formatives

 

Departament TIC

•  Assessorament i formació en la integració de les TIC en els centres

•  Consultoria especialitzada, formació i serveis específics per a la integració de les TIC en els centres (Projecte Integratic)

•  Servei de recursos

•  Projectes Telemàtics

 

Departament de Qualitat

•  Assessorament i formació en la implantació de sistemes de gestió de la Qualitat

•  Consultoria especialitzada, formació i serveis específics per a la implantació de sistemes de Qualitat (Projecte Qualitat)

 

Centre de Serveis a les Escoles Cristianes (CESEC)

•  Assessorament legal en la gestió del centre (laboral, fiscal, econòmic i financer...)

•  Servei integral de gestió laboral

•  Assessorament comptable permanent

•  Consultoria especialitzada i serveis específics

•  Jurídica (laboral, fiscal, societària...)

- Estudis i dictàmens

- Assistència jurídica

•  Gestió econòmica i financera

- auditories d'estats financers

- plans de viabilitat

•  Formació

Per al personal d'administració i serveis

En gestió

•  Proveïdors i serveis

- Assegurances

- Homologació de proveïdors